| NewsyO klasieSukcesyGaleriaKsięgaO stronie


O klasie


Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

Ośrodek tematyczny: Ty też możesz zostać wielkim człowiekiem

Temat zajęć: Spotkanie ze Stanisławem Wyspiańskim

Poznanie twórczości i niektórych faktów z życia Stanisława Wyspiańskiego. Spontaniczne, wielozdaniowe wypowiedzi na temat portretów malowanych przez Stanisława Wyspiańskiego. Redagowanie opisu wybranego obrazu Stanisława Wyspiańskiego. Poznanie terminów z zakresu malarstwa artystycznego i ich utrwalenie. Układanie zadań do działań arytmetycznych w zakresie 1000. Wykonanie witrażu.
Główne cele edukacyjne:
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w tym szczególnie:
• rozbudzania potrzeby kontaktu ze sztuką
• uwrażliwiania wobec dziedzictwa narodowego jakim jest twórczość Stanisława Wyspiańskiego

Cele szczegółowe:
Uczeń
• wypowiada się na temat twórczości Stanisława Wyspiańskiego
• nazywa różne dziedziny sztuki
• posługuje się niektórymi terminami z zakresu malarstwa artystycznego
• określa barwy ciepłe i zimne
• potrafi opowiedzieć o nastroju osoby przedstawionej na obrazie
• czyta cicho ze zrozumieniem
• samodzielnie tworzy opis obrazu
• układa treść zadań do formuły matematycznej
• wykonuje witraż

Metody:
• rozmowa
• pokaz
• praca z tekstem
• praktyczne rozwiązywanie zadań z treścią
• działania twórcze

Formy:
• indywidualna
• zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• reprodukcje obrazów Stanisława Wyspiańskiego:
"Główka Helenki", "Popiersie dziewczynki", "Dziewczynka w stroju ludowym", "Śpiący Mietek", "Dziewczynka gasząca świece", "Dziewczynka z wazonem z kwiatami" "Dziewczynka w niebieskim kapeluszu", "Krajobraz z Rudawą", "Widok na Wawel", "Chochoły", "Wieża kościoła Mariackiego", "Zagroda wiejska w konarach"
• paleta zawierająca informacje na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego
• reprodukcja autoportretu malarza
• rozsypanka wyrazowa na dużych kartonach - zagadki plastyczne
• karty pracy indywidualnej ucznia
• szablony przedstawiające witraże

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć: prezentacja rekwizytów związanych z malarstwem.

2. Odczytanie z palety imienia i nazwiska artysty malarza: Stanisław Wyspiański.

3. Prezentacja autoportretu artysty.

4. Odkrywanie i odczytywanie ważnych informacji na temat życia

i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Informacje te wywieszone są na palecie malarskiej:
• Artysta urodził się 15.01.1869r. w Krakowie.
• Był synem rzeźbiarza.
• Studiował w Szkole Sztuk Pięknych oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
• Był uczniem i współpracownikiem Jana Matejki.
• Pisał sztuki teatralne.
• Był malarzem i poetą.
• Bardzo kochał dzieci.
• Malował portrety dzieci i pejzaże.
• Wykonywał projekty witraży.
• Projektował ilustracje do książek.
• Żył 38 lat, zmarł w roku 1907.

5. Prezentacja i omówienie reprodukcji obrazów Stanisława Wyspiańskiego.

6. Tworzenie galerii portretów dzieci namalowanych przez Stanisława Wyspiańskiego.

7. Zagadki plastyczne - poznanie terminów z zakresu sztuki.

• Obraz - dzieło malowane przez artystę malarza
• Oryginał - dzieło, obraz namalowany przez samego artystę
• Reprodukcja - kopia oryginału
• Portret - obraz osoby, który ukazuje człowieka w całej postaci, do pasa lub tylko głowę
• Pejzaż - obraz przedstawiający krajobraz okolicy
• Rysunek - praca plastyczna wykonana ołówkiem lub kredką
• Kolorystyka - dobór kolorów, barw
• Witraż - kompozycja wykonana z kawałków barwnego szkła
• Barwy ciepłe - kolory tj. żółty, pomarańczowy, czerwony
• Barwy zimne - kolory tj. niebieski, fioletowy, zielony
• Paleta - płyta drewniana albo plastikowa na której miesza się farbę
• Sztaluga - drewniany stojak podtrzymujący obraz w czasie rysowania lub malowania
8. Opis wybranego obrazu Stanisława Wyspiańskiego - dzieci korzystając ze zgromadzonego słownictwa indywidualnie opisują wybrany obraz.

9. Odczytanie opisów i omówienie poprawności wykonania pracy.

10. Zabawa muzyczno-ruchowa.

11. Wykonanie barwnych witraży przedstawiających kwiaty w okienku.

12. Prezentacja prac dzieci.

13. Zadania matematyczne - układanie zadań do działań arytmetycznych w zakresie 1000.

14. Podsumowanie zajęć - zabawa w kręgu.

15. Zadanie pracy domowej - wypełnienie karty sławnych Polaków.Cykl scenariuszy zajęć do klasy IV szkoły podstawowej "Polskie tańce narodowe w plastyce i muzyce"


Temat: Polonez - polski taniec narodowy. Plastyczna ilustracja do muzyki - ćwiczenia kolorystyczno-kompozycyjne.

Cele szczegółowe:
• uczeń rozpoznaje i określa charakterystyczne cechy poloneza: metrum, tempo, charakterystyczne rytmy oraz charakter muzyki
• poprawnie czyta rytm charakterystyczny dla poloneza
• potrafi wyklaskać rytm poloneza
• zna i potrafi zademonstrować podstawowy krok do poloneza
• potrafi wymienić kilka znanych polonezów i ich twórców
• zna i określa swoimi słowami pojęcia: szeroka gama barw, barwy ciepłe i zimne
• stosuje określoną gamę barwną dla wyrażenia tematu plastycznego inspirowanego tekstem literackim oraz utworem muzycznym
• posługuje się techniką "frottage"
• pracuje w sposób twórczy
• dba o porządek w miejscu pracy


Metody:
• problemowo-analityczna
• problemowo-odtwórcza
• podająca: pogadanka, rozmowa
• eksponująca: pokaz
• problemowo-twórcza: działalność uczniów

Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
• grupowa

Czas:
• dwie jednostki lekcyjne

Środki dydaktyczne:
• płyta DVD z filmem A.Wajdy "Pan Tadusz"
• nagrania: polonez A-dur op.40 nr1 F.Chopina
polonez a-moll "Pożegnanie ojczyzny" M.K. Ogińskiego
polonez D-dur H.Wieniawskiego
• tekst wiersza W. Chotomskiej pt. "Polonez" z książki "Tańce polskie"
• materiały ilustracyjne przedstawiające fotografie jesiennych krajobrazów
• plansza przedstawiająca koło barw

Materiały:
• liście, kredki świecowe, pastele olejne, bloki rysunkowe A3, bębenek

I część wstępna:
• powitanie uczniów w rytmie poloneza
• wprowadzenie do tematu: prezentacja nagrania poloneza z filmu A.Wajdy "Pan Tadeusz" z muzyką W.Kilara
• pogadanka na temat filmu:
Prezentowane nagranie to fragment filmu A.Wajdy "Pan Tadeusz". Film został nakręcony na podstawie dzieła literackiego A.Mickiewicza pt.:"Pan Tadeusz". Muzykę do tego filmu skomponował W.Kilar.
Pytanie nauczyciela:
- Jaki taniec został zaprezentowany?
• zapis na tablicy słowa "polonez"

II część zasadnicza:
• podanie tematu lekcji "Polonez - polski taniec narodowy"
z krótkim objaśnieniem
- wypowiedź nauczyciela: "Chciałabym aby na dzisiejszych zajęciach nauczyliśmy się rozpoznawać i określać cechy charakterystyczne tego tańca. Wysłuchamy teraz poloneza A-dur op. 40 nr1 F.Chopina. Wcześniej zostaniecie podzieleni na grupy, a każda grup otrzyma określone zadanie muzyczne.
• przedstawienie zadań muzycznych z podziałem na grupy:
-I grupa stara się określić metrum utworu (czy jest ono parzyste, czy nieparzyste; na ile będziemy taktować)
-II grupa zwraca uwagę na tempo
-III grupa określa charakter, nastrój muzyki
• słuchanie muzyki - prezentacja poloneza A-dur op. 40 nr1 F.Chopina
• zebranie i uporządkowanie spostrzeżeń dzieci na temat słuchanego utworu:
Polonez jest tańcem uroczystym w metrum na 3 Tempo jego jest umiarkowane.
• uzupełnienie wypowiedzi uczniów na temat tańca:
Polonez wywodzi się z chłopskiego tańca "chodzonego".
Z czasem zaczęto go tańczyć na balach szlacheckich.
Znany był w Polsce, a także za granicami naszego kraju zwłaszcza we Francji, gdzie nazwano go "polonaise" czyli "polski".
Polonezem w czasach współczesnych rozpoczyna się uroczyste zabawy oraz bale.
• pokaz ilustracji przedstawiających zespoły taneczne, tańczące poloneza(załącznik nr1), zwrócenie uwagi na bardzo elegancki i dostojny strój do tańca podkreślający jego charakter
• ćwiczenia muzyczne z podziałem na dwie grupy:
podczas słuchania muzyki: fragmentu poloneza D-dur H.Wieniawskego bedziemy wykonywać następujące ćwiczenia:
- I grupa zaznacza klaśnięciem pierwszą miarę taktu
- II grupa taktuje małymi ruchami na trzy
( i tak na zmianę)
• zapis na tablicy charakterystycznych rytmów występujących w tańcu
• ćwiczenia rytmiczne:
- odczytywanie tematów rytmicznych charakterystycznych dla poloneza (dzieci czytają rytm sylabami rytmicznymi)
- wyklaskiwanie rytmu poloneza
- granie na bębenku rytmu poloneza
• ćwiczenia muzyczno-ruchowe
- zapoznanie uczniów z podstawowym krokiem poloneza
-próby tańca (odtworzenie poloneza a-moll "Pożegnanie ojczyzny M.K. Ogińskiego)
• pogadanka na temat tańca:
Taniec ten staniowił wielokrotnie inspiracje do pracy dla wielu muzyków, ale również poetów i literatów. W liteaturze polskiej odnajdujemy tego przykłady.
Na dzisiejsze zajęcia przyniosłam książkę W.Chotomskiej "Tańce polskie", gdzie autorka w sposób niezwykle poetycki przedstawia ten właśnie taniec.
• prezentacja wiersza W. Chotomskiej "Polonez"
• "Polonez"
Polonezem wchodzą drzewa w polską jesień,
śpiew tej ziemi w swoich liściach każdy niesie

Przez ogrody, przez aleje i przez pole
idą brzozy idą klony i topole.

A te klony ustroiły się bogato,
a te brzozy wplotły w warkocz babie lato.

Idą wiązy, idą buki i jesiony,
szczerym złotem wyzłocone po korony.

Koralami zaświeciła jarzębina,
dąb żołędzie do gałęzi poprzypinał.

Idą drzewa - słońce w liściach każde niesie,
polonezem wchodzą drzewa w polską jesień.

• krótka analiza wiersza ze zwróceniem uwagi na plastyczny sposób przedstawienia jesieni
• pytania nauczyciela:
- Jaką porę roku powitały drzewa?
- W jaki sposób drzewa witają jesień?
• prezentacja ilustracji przedstawiających jesienne krajobrazy
i analiza kolorystyki (załącznik nr2, 3, 4, 5)
• pokaz koła barw - nazywanie barw i wyszukiwanie ich na ilustracjach prezentujących jesienne krajobrazy (załącznik nr6)
• podział koła barw na barwy ciepłe i zimne (przypomnienie pojęć)
• wprowadzenie pojęcia:
szeroka gama barw - gama barw w której występują barwy leżące w kole barw daleko od siebie, barwy różniące się temperaturą, ciepłe, zimne (załącznik nr7)
• określenie zadania plastycznego:
Uczniowie wykorzystując wiadomości o barwach tworzą barwną kompozycję pt.: "Taniec liści na wietrze". Nawiązują w swej pracy do wysłuchanych utworów muzycznych. Starają się stworzyć kompozycje rytmiczną nawiązującą do poloneza.
Nauczyciel przypomina pojęcie rytmu które pojawia sie nie tylko w muzyce, ale i w plastyce, gdzie oznacza powtarzanie się określonych elementów w określonych odstępach.
• objaśnienie techniki "frottage" (uczniowie podkłądają pod kartkę liście, następnie pocierają kredkami woskowymi lub pastelami olejnymi po kartce, otrzymując odbitkę liścia.)
• indywidualna praca uczniów (w trakcie pracy słuchają poloneza A-dur op. 40 nr1 F.Chopina)
III część podsumowująca:
• prezentacja i omówienie prac ze zwróceniem uwagi na:
- kolorystykę prac (dobór odpowiednich barw z uzasadnieniem)
- kompozycję
- estetykę i ogólne wrażenie
• sporządzie wystawki prac


Temat: Krakowiak - polski taniec narodowy. Kostium sceniczny do tańca w technice collagu.

Cele szczegółowe:
• uczeń rozpoznaje i określa cechy charakterystyczne krakowiaka: metrum, tempo, charakterystyczne rytmy i charakter muzyki
• potrafi wyklaskać rytm krakowiaka
• rozumie i wyjaśnia pojęcie synkopy
• wymienia elementy stroju krakowskiego
• uzupełnia kompozycję stosując poznane środki wyrazu plastycznego
• tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne
• zachowuje logikę kompozycji
• zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem
• w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną
• zna i stosuje technikę "collagu"
• dba o porządek w miejscu pracy

Metody:
• problemowo-analityczna
• problemowo-odtwórcza
• podająca: pogadanka, rozmowa
• eksponująca: pokaz
• problemowo-twórcza: działalność uczniów

Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
• grupowa

Czas:
• dwie jednostki lekcyjne

Środki dydaktyczne:
• nagranie:fragment Krakowiaka z baletu "Pan Twardowski" L.Różyckiego
• ilustacje przedstawiające kostiumy sceniczne do tańca
• strój krakowski
• szablon postaci ludzkiej

Materiały:
• bloki rysunkowe A4, kolorowe gazety, ścinki materiałów, bibuły kolorowe, włóczka, klej, nożyczki

Przebieg zajęć:
I część wstępna:
• powitanie uczniów w rytmie synkopy
• wprowadzenie do tematu zajęć: rozwiązanie plątaninki literowej ma tablicy - hasło KRAKOWIAK

II część zasadnicza:
• podanie tematu lekcji "Krakowiak - polski taniec narodowy" z objaśnieniem: Na dzisiejszej lekcji wysłuchamy fragment krakowiaka z baletu "Pan Twardowski". Balet ten oparty jest na polskiej legendzie o człowieku, który zaprzedał duszę diabłu. Klasa zostanie podzielona grupy, a każda z grup otrzyma określone zadanie muzyczne.
• przedstawienie zadań muzycznych z podziałem na grupy:
-I grupa stara się określić metrum utworu
-II grupa zwraca uwagę na tempo
-III grupa określa charakter melodii
-IV grupa zwraca uwagę na charakterystyczne rytmy
• słuchanie muzyki - prezentacja krakowiaka z baletu "Pan Twardowski" L.Różyckiego
• zebranie i uporządkowanie spostrzeżeń dzieci na temat słuchanego utworu:
Krakowiak jest tańcem o żywym tempie, w takcie
Charakterystyczną cechą krakowiaka jest rytm synkopowany.
• zapis rytmu na tablicy:
• wyjaśnienie pojęcia synkopy: jest to przeniesienie akcentu z mocnej części taktu na słabą • ćwiczenia rytmiczne:
- wyklaskiwanie rytmu krakowiaka
- wystukiwanie rytmu o blat stolika
• napis na tablicy i do zeszytów nutowych charakterystycznego rytmu krakowiaka
• prezentacja tańca w wykonaniu dzieci z zespołu szkolnego "Rytm"
• omówienie stroju krakowskiego, jego elementów i kolorystyki (dzieci z zespołi "Rytm" prezentują strój krakowski)
• pokaz ilustracji przedstawiających strój krakowski (załącznik nr7) - porównanie
• określenie zadania plasycznego:
Uczniowie mają zaprojektować kostium sceniczny do tańca jakim jest krakowiak uwzględniając jego podstawowe elementy. Zadanie to wykonują w technice collagu. Wykorzystują do tego celu szablony w postaci ludzkiej (załącznik nr8) i przyniesione materiały.
• praca twórcza uczniów

III część podsumowująca:
• wspólne omówienie prac plastycznych
• wykonanie wystawki praca
• uporządkowanie miejsca pracy
• ewaluacja zajęć


Temat: Kujawiak - taniec z Kujaw. Nastrój w kompozycji malarskiej - ćwiczenia kolorystyczno-ilustracyjne.

Cele szczegółowe:
• uczeń rozpoznaje i określa cechy charakterystyczne kujawiaka: metrum, tempo, charakterystyczne rytmy i charakter muzyki
• potrafi wyklaskać rytm kujawiaka
• potrafi zaśpiewać piosenkę "Czerwone jabłuszko"
• potrafi dobrać i zastosować w działaniu plastycznym odpowiednie zestawienia barwne dla wyrażenia nastroju muzyki
• zna i strosuje barwy podstawowe i pochodne
• rozumie pojęcie plamy miękkiej
• wyjaśnia pojęcie pejzażu
• stosuje technikę malowania farbami akwarelowymi z uwzględnieniem plam miękkich
• pracuje w sposób twórczy

Metody:
• problemowo-analityczna
• problemowo-odtwórcza
• podająca: pogadanka, rozmowa
• eksponująca: pokaz
• problemowo-twórcza: działalność uczniów

Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
• grupowa

Czas:
• dwie jednostki lekcyjne

Środki dydaktyczne:
• nagranie piosenki "Czerwone jabuszko"
• podręcznik do klasy 4 "Muzyka i my" U. Smoczyńskiej i K.Jakóbczak-Drążek
• album R.Marcinka pt.: "Polska"
• ilustracje przedstawiające reprodukcje obrazów K.Walczewskiego i A.Skoczylasa
• plansza przedstawiająca koło barw
• mapa Polski

Materiały:
• farby akwarelowe, pędzle, bloki rusunkowe A4

Przebieg zajęć:
I część wstępna:
• wprowadzenie do tematu zajęć: nauczyciel śpiewa piosenkę pt.: "Jesienny kujawiaczek"
słowa piosenki:

Jesienny kujawiaczek na skakance z wiatru skacze. Płaszczyk ma w deszczowych kropkach.
Daj mu uśmiech gdy go spotkasz
Ref.: Kujawiak, kujawiaczek la la la la la la la la la
Kujawiak, kujawiaczek la la la la la la la la la
Jesienny kujawiaczek z rudych liści ma kubraczek.
Czasem gwiżdże, czasem dzwoni, bukiet wrzosów trzyma w dłoni.
Ref.: Kujawiak, kujawiaczek la la la la la la la la la
Kujawiak, kujawiaczek la la la la la la la la la

• pytania nauczyciela związane z zaprezentowaną piosenką:
- O czym opowiada piosenka?
- Jak wygląda jesienny kujawiaczek?
- Jaki taniec można zatańczyć podczas śpiewania tej piosenki?

II część zasadnicza:
• przedstawienie tematu zajęć "Kujawiak - polski taniec narodowy"
z objaśnieniem:
Na dzisiejszych zajęciach poznamy pieśń ludową pochodzącą z Kujaw pt.: "Czerwone jabłuszko". Piosenka ta zawiera charakterystyczne cechy kujawiaka, na które proszę zwrócić uwagę.
• pokaz na mapie regionu Polski - Kujawy
• przydzielenie zadań muzycznych:
- podczas słuchania muzyki staramy się określić metrum, tempo oraz nastrój muzyki
• słuchanie muyki: prezentacja nagrania pieśni ludowej z Kujaw "Czerwone jabłuszko'
• zebranie wniosków i spostrzeżeń dzieci:
Kujawiak to polski taniec narodowy w takcie
w tempie wolnym.
• słuchanie muzyki - prezentacja krakowiaka z baletu "Pan Twardowski" L.Różyckiego
• zebranie i uporządkowanie spostrzeżeń dzieci na temat słuchanego utworu:
Krakowiak jest tańcem o żywym tempie, w takcie
Charakterystyczną cechą krakowiaka jest rytm synkopowany.
• zapis rytmu na tablicy:
• wyjaśnienie pojęcia synkopy:
jest to przeniesienie akcentu z mocnej części taktu na słabą
• ćwiczenia rytmiczne:
- wyklaskiwanie rytmu krakowiaka
- wystukiwanie rytmu o blat stolika
• apis na tablicy i do zeszytów nutowych charakterystycznego rytmu krakowiaka
• prezentacja tańca w wykonaniu dzieci z zespołu szkolnego "Rytm"
• omówienie stroju krakowskiego, jego elementów i kolorystyki (dzieci z zespołi "Rytm" prezentują strój krakowski)
• pokaz ilustracji przedstawiających strój krakowski (załącznik nr7) - porównanie
• określenie zadania plasycznego:
Uczniowie mają zaprojektować kostium sceniczny do tańca jakim jest krakowiak uwzględniając jego podstawowe elementy. Zadanie to wykonują w technice collagu. Wykorzystują do tego celu szablony w postaci ludzkiej (załącznik nr8) i przyniesione materiały.
• praca twórcza uczniów

III część podsumowująca:
• wspólne omówienie prac plastycznych
• wykonanie wystawki praca
• uporządkowanie miejsca pracy
• ewaluacja zajęć


Temat: Polski taniec narodowy - przedstawienie cech charakterystycznych postaci w ruchu z uwzględnieniem nastroju tańca.

Cel główny:
• kształcenie poczucia tożsamości narodowej poprzez utrwalenie znajomości polskich tańców narodowych
• tworzenie na płaszczyźnie kompozycji dynamicznej
• zastosowanie barwy jako elementu wyrażającego nastrój w kompozycji plastycznej

Cele szczegółowe:
• uczeń zna cechy charakterystyczne poloneza, krakowiaka i kujawiaka
• potrafi samodzielnie określić metrum, tempo oraz charakter muzyki tych tańców
• potrafi dopasować strój ludowy do danego tańca
• zna pojęcie dynamiki w kompozycji plastycznej
• zna pojęcie "barw kontrastujących"
• pracuje w sposób twórczy

Metody:
• problemowo-analityczna
• podająca: pogadanka, rozmowa
• eksponująca: pokaz
• problemowo-twórcza: działalność uczniów

Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
• grupowa
Czas:
• dwie jednostki lekcyjne

Środki dydaktyczne:
• nagranie: F.Chopin polonez A-dur op. 40 nr1
• nagranie fragmentu krakowiaka z baletu "Pan Twardowski"
• nagranie: H.Wieniawski "kujawiak"
• ilustracje przedstawiające stroje ludowe oraz zespoły taneczne w tych strojach
• plansza przdstawiająca koło barw
• karty pracy

Materiały:
• kredki woskowe, suche pastele, kolorowe kartki formatu A4

Przebieg zajęć:
I część wstępna:
• wprowadzenie do tematu zajęć: zagadki muzyczne
polegające na tym, iż nauczyciel prezentuje fragmenty utworów muzycznych, a uczniowie odgadują ich nazwy:
-polonez
-kujawiak
-krakowiak

II część zasadnicza:
• podanie tematu lekcji "Polskie tańce narodowe"
z objaśnieniem:
Zajęcia dzisiejsze kończą naszą muzyczną podróż po różnych zakątkach naszego kraju. Poznaliśmy trzy polskie tańce narodowe. Potrafimy je odróżniać. Zachwycamy się ich pięknem, aby lepiej utrwalić nasze wiadomości przygotowałam dla Was karty pracy.
• samodzielne wypełnianie kart pracy, których celem jest uporządkowanie wiadomości o tańcach narodowych (załącznik nr 19)
(podczas wypełniania karty są prezentowane fragmenty nagrań muzyki tańców narodowych)
• pogadanka na temat wyglądu strojów do poszczególnych tańców, ich znaczenia na podstawie zaprezentowanych ilustracji (załącznik nr 20, 21, 22)
• wyciągnięcie wniosków:
- strój podkreśla charakter muzyki
- strój nawiązuje do regionu Polski, z którego się wywodzi
• prezentacja ilustracji przedstawiających tancerzy tańczących polskie tańce narodowe (załącznik nr 23, 24)
- zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne postaci oraz na ich dynamikę
• wyjaśnienie pojęcia dynamiki:
jest to wrażenie ruchu, uzyskujemy go poprzez zastosowanie kierunków ukośnych i barw kontrastujących
• wyjaśnienie pojęcia barw kontrastujących:
są to barwy leżące na kole barw po przeciwnej stronie
• pokaz barw kontrastujących na kole barw
• przedstawienie zadania plastycznego:
Klasa zostaje podzielona na trzy grupy. Uczniowie na kolorowych kartkach, które będą stanowić tło pracy rysują wybrany taniec narodowy z uwzględnieniem cech charakterystycznych postaci ubranych w odpowiednie stroje typowe dla tych tańców. Dobierają przy tym odpowiednią kolorystykę tła oraz barwy dla lepszego wyrażenia nastroju i charakteru tańca.
• praca twórcza uczniów

III część podsumowująca:
• wspólne omówienie prac plastycznych ze zwróceniem uwagi na :
- zgodność prac z tematem
- dynamikę kompozycji
- trafność doboru odpowiednich barw dla wyrażenia nastroju i charakteru tańca
- estetykę pracy
• wykonanie wystawki prac pt.: "Polskie tańce narodowe"
• ewaluacja zajęć na osi liczbowej (rysunek na tablicy)
Polecenie nauczyciela: Zaznacz kolorową kredą na osi liczbowej w skali od 1 do 6 jak oceniasz cykl zajęć plastyczno-muzycznych związanych tematycznie z polskimi tańcami narodowymi.Informacje

© Małgorzata Kubiczek